www.elfin.pl
portal finansowy


18 czerwca 2024

Podatek od nieruchomości

Kto płaci

Podatek płacą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami nieruchomości (dotyczy to też użytkowników wieczystych gruntu). W niektórych przypadkach podatnikami są także ci, którzy nie są właścicielami, ale posiadaczami nieruchomości należących do Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego.  W przypadku domu z lokalami, będącymi odrębnymi nieruchomościami, podatek płacą odrębnie poszczególni właściciele lokali.

Od czego płacimy

Podatek płacimy od gruntów i budynków lub ich części (także tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).
Podstawą opodatkowania jest powierzchnia gruntu oraz powierzchnia użytkowa w przypadku budynków i ich części, dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Powierzchnia użytkowa obejmuje wszystkie lokale, gdy wysokość pomieszczeń wynosi co najmniej 220 cm. Jeśli wysokość w danych pomieszczeniach jest między 140-220 cm zalicza się tylko 50% tej powierzchni, a gdy jest mniejsza niż 140 cm powierzchnię tę pomija się.

Stawki podatku

Stawki podatku od nieruchomości są różne w różnych częściach kraju, gdyż ustalane są one przez poszczególne gminy. Jednak gminy nie mają pełnej dowolności w ustalaniu tych stawek, gdyż ograniczone są maksymalnymi stawkami określanymi przez Ministra Finansów na każdy rok. Gmina może określić stawki w wysokości mniejszej niż maksymalne stawki. 

W roku 2012 r. stawki maksymalne w skali roku wynoszą:
- dla gruntów (poza rolnymi) 0,43 zł/m2;
- dla gruntów wykorzystywanych pod działalność gospodarczą 0,84 zł/m2;
- dla budynków mieszkalnych 0,70 zł/m2;
- dla budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą 21,94 zł/m2;
- dla budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł/m2;
- dla budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,45 zł/m2;
- dla pozostałych budynków 7,36 zł/m2;

Przepisy przewidują zwolnienia od podatku m.in. dla gruntów i budynków zabytkowych i budynków gospodarczych związanych z gospodarstwem rolnym. Podatek ustalany jest corocznie przez wójta gminy (także burmistrza i prezydenta miasta) w drodze indywidualnej decyzji dla każdego podatnika.

Przepisy

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rozdział 2 (Dz. U. nr 225 z 2006r. poz. 1635.).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.