www.elfin.pl
portal finansowy


18 czerwca 2024

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zakres

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych dokładnie wymienia katalog czynności, które mogą być objęte podatkiem. Opodatkowaniu podlegają:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki,
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Opodatkowaniu podlegają również zmiany w/w umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a także orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak w/w czynności cywilnoprawne.

Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe tu wykonywane, rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa spółki oraz zmiana umowy spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba spółki (sp. osobowe) lub rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba jeśli rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium żadnego z państw członkowskich UE (sp. kapitałowe).

Zwolnienie

Od podatku zwolnione są państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały, pod warunkiem wzajemności; organizacje pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego; jednostki samorządu terytorialnego; Skarb Państwa; osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, jeżeli posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia lub o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, Agencja Rezerw Materiałowych

Od podatku zwolnione są:

 1. Czynności cywilnoprawne w sprawach:
  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  • wyboru Prezydenta RP, wyborów do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
  • powszechnego obowiązku obrony,
  • zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
  • nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
  • podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych,
  • podlegających przepisom o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych,
 2. umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w związku z realizacją roszczeń wynikających z organiczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie przepisów o ochronie środowiska,
 3. umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, których stroną jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,
 4. umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym,
 5. czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów spółki i jej zmian, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych,
 6. umowy sprzedaży lub zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów prawa celnego stanowią towary wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego lub są objęte procedurą składu celnego.
 7. następujące czynności cywilnoprawne w części ograniczonej powyższą ustawą:
  • sprzedaż walut obcych,
  • przeniesienie własności nieruchomości lub ich części w drodze umów sprzedaży, dożywocia o dział spadku, o zniesienie współwłasności, darowizny, zamiany,
  • sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
  • sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części,
  • zamianę budynku mieszkalnego lub jego części,
  • sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł,
  • sprzedaż bonów i obligacji skarbowych oraz bonów pieniężnych NBP,
  • sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym,
  • sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych,
  • zbycie akcji i udziałów przez BGK,
  • pożyczki,
  • umowy spółki i ich zmiany związane z działaniami określonymi w ustawie,
  • ustanowienie hipoteki na obiektach określonych w ustawie,
  • sprzedaż nieruchomości dokonana w ramach realizacji prawa do rekompensaty.
Obowiązek dokonania płatności

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Płatnikami podatku od czynności cywiloprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego są notariusze

Ustawa określa też szczegółowo przypadki, w których podatek podlega zwrotowi.

Stawki podatku

Stawki podatku są związane z rodzajem czynności. Dla wybranych czynności wynoszą one:

1 proc. wartości umowy przy:

 • umowach ustanowienia odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności,
 • przy sprzedaży tzw. innych praw majątkowych,
 • przy przeniesieniu własności tzw. innych praw majątkowych;

2 proc. wartości umowy przy:

 • umowach sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 • umowach przeniesienia własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowe i lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i użytkowego,
 • umowie pożyczki i depozytu nieprawidłowego,

od ustanowienia hipoteki:

 • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - 0,1 proc. od zabezpieczonej wierzytelności,
 • 19 zł na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej,

 • od umowy spółki: 0,5%

  Źródło: Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.


 • --------------------------------------------------------
  Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.