www.elfin.pl
portal finansowy


18 czerwca 2024

Opłata skarbowa

Zakres

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczeń oraz zezwoleń na wniosek zainteresowanego (z zastrzeżeniem art. 2, 3 i 3a Ustawy o opłacie skarbowej), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

Kto płaci

Obowiązek regulowania opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na wniosek których dokonywane są czynności, podlegające opłacie skarbowej, za wyjątkiem podmiotów zwolnionych. Obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na wszystkich tych osobach, jeżeli np. wspólnie składają podanie. W przypadku, gdy jedną ze stron czynności, podlegającej opłacie, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie wyłącznie na pozostałych stronach tej czynności.

Opłatę skarbową wpłaca się w chwili powstania obowiązku jej zapłaty gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na jego rachunek. Obowiązek zapłaty to np. moment złożenia podania, złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii. wydania dokumentu, zaświadczenia, zezwolenia, itd.

Stawki

Stawki opłaty określone są procentowo lub kwotowo. Przykładowo wynoszą one:

  • wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje - 21 zł
  • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej - 616 zł
  • pełnomocnictwo - 17 zł
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 107 zł
  • sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
Zwolnienia

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach: alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia; ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osob niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów; świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym; wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum; powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej; zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę; nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia; załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób; pobytu na terytorium RP obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członkow ich rodzin, którzy do nich dołączaj. lub z nimi przebywają; o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej; rekompensat określonych w ustawie. Nie podlega jej też :
a) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
b) wydanie w/w dokumentów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych (z wyłączeniami określonymi w ustawie);
c) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt b;
d) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych powyżej;
e) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstśpnych i małżonkow tych osób;
f) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.

Od opłaty skarbowej zwolnione są państwa obce pod warunkiem wzajemności, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością. A także osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa.

Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione lub które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Przepisy: Ustawa o opłacie skarbowej--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.