www.elfin.pl
portal finansowy


15 lipca 2024

Koszty uzyskania przychodu

Jeżeli określimy wartość przychodu dla obliczenia podatku od tej kwoty odejmujemy wartość kosztów uzyskania przychodów z tego źródła.

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów za wyjątkiem kosztów szczegółowo wymienionych w ustawie.

Ze względu na fakt, że w pewnych sytuacjach wykazanie wysokości kosztów mogłoby być kłopotliwe ustawodawca przyjął, że wysokość kosztów uzyskania przychodu z określonych źródeł będzie stała.

W przypadku kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą one w roku 2011 111,25 zł miesięcznie, za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł. Jeżeli uzyskujemy przychody jednocześnie z kilku zakładów pracy, koszty nie będą mogły przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy. W przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a my nie uzyskujemy dodatku za rozłąkę, miesięczne koszty wynoszą 139,06 zł, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł. Ponadto w przypadku wspomnianej grupy podatników, jeżeli wykonują oni jednocześnie prace dla wielu pracodawców, koszty nie będą mogły przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy.

Istnieje jednak możliwość odliczenia od przychodu innych kwot niż podane ryczałtowo. W sytuacji gdy kwota wydana na zakup imiennych biletów okresowych na dojazdy do pracy jest wyższa od ustawowo określonych kwot odliczyć można faktyczną wynikającą z biletów kwotę.

Zwiększyć koszty można również w sytuacji gdy w stosunku pracy wykonujemy czynności będące przedmiotem prawa autorskiego. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów aby uwzględnić w rozliczeniu wyższe koszty wynikające z pracy twórczej z umowy o pracę musi wynikać, że jednym ze składników wynagrodzenia jest honorarium za wykonywanie pracy twórczej. Z umowy o pracę musi więc wynikać, że otrzymujemy wynagrodzenie składające się z kilku elementów. Koszty te wpisuje się sumując zryczałtowane koszty ze stosunku pracy z 50 % kosztami wynikającymi z pracy twórczej w jednym polu.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.