www.elfin.pl
portal finansowy


15 lipca 2024

Przychód

Przychody to otrzymane lub pozostawione do dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze. Przychodem będzie więc wynagrodzenie ze stosunku pracy, z umowy o dzieło, uzyskany czynsz itd.

Należy pamiętać, że w przypadku osób fizycznych opodatkowane są jedynie kwoty otrzymane m.in. wypłacone wynagrodzenie. Z inną sytuacją mamy do czynienia przy opodatkowaniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorca płaci podatek od kwot należnych bez względu na fakt czy kwoty te otrzymał.

Opodatkowaniu podlegają wszelkie rodzaje przychodów za wyjątkiem tych, wymienionych w ustawie, jako nie podlegających obowiązkowi podatkowemu. Nie podlegają podatkowi dochodowemu m.in. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze itd. Lista obejmująca rodzaje przychodów nie podlegających podatkowi dochodowemu jest dość obszerna.

W deklaracji podatkowej wyodrębnione są poszczególne źródła, z których uzyskujemy przychody tj. z umowy o pracę, z działalności artystycznej, działalności gospodarczej itd. Jest to spowodowane sposobem obliczania dochodu.

Konstrukcja podatku dochodowego powoduje bowiem, że dochód wyliczamy oddzielnie dla każdego źródła przychodów - ze względu na różne sposoby odliczania kosztów jego uzyskania.

Jeżeli uzyskujemy pieniądze z różnych źródeł np. ze stosunku pracy i z umowy o dzieło, wyliczając dochód do opodatkowania obliczamy najpierw dochody dla poszczególnych źródeł, tj, oddzielnie dochód ze stosunku pracy i oddzielnie dochód z umowy o dzieło, a dopiero później kwoty te sumujemy i wyliczamy podatek.

Ten sposób wyliczania ma istotne znaczenie w przypadku powstania straty tj sytuacji gdy koszty przewyższają przychód. Powstałą stratę można odliczyć od dochodu z tego źródła w kolejnych pięciu latach. Wielkość odliczenia nie może w danym roku przekroczyć kwoty 50 % odliczanej straty.

Dlatego też, niezmiernie istotne jest określenie źródła z jakiego uzyskany przychód pochodzi.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.