www.elfin.pl
portal finansowy


25 maja 2018

Ulga remontowa w 2002 r.

Ulga

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na remont i modernizację domu albo mieszkania, własnego lub zajmowanego na podstawie np. umowy najmu. Obejmuje ona także wpłaty na tzw. fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych tworzonych przez właścicieli mieszkań oraz fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowych.

Rodzaje wydatków wymienione zostały szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.

Warunki skorzystania

Poniesione wydatki muszą być związane z naszym potrzebami mieszkaniowymi i winny dotyczyć budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie oznacza to bynajmniej, że musimy być właścicielem owego mieszkania. Warunkiem odliczenia jest bowiem posiadanie tytułu prawnego, a za taki tytuł można uważać m.in. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy, decyzję przydziału lokalu, umowę podnajmu lub użyczenia.

Sposób odliczenia

Odliczeń należy dokonać od ustalonej kwoty podatku w wysokości 19 procent poniesionych wyżej wymienionych wydatków.

Należy jednak pamiętać, że wysokość przysługujących odliczeń objęta jest limitem. W przypadku ulgi remontowej ów limit dotyczy wydatków poniesionych w wyznaczonym ustawą trzyletnim okresie. Rok 2002 jest ostatnim z trzyletniego okresu 2000-2002. Co to oznacza? Jeżeli wydatki dotyczą budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej kwota naszych odliczeń z tego tytułu za 2000, 2001 i 2002 r., nie może przekroczyć 4.620 zł (3% kwoty 154.000 zł). Oczywiście jeżeli do tej pory nie korzystaliśmy z odliczeń z tego tytułu limit naszego odliczenia wynosić będzie całe 4.620 zł.

Jeżeli natomiast wydatki dotyczą lokali mieszkalnych kwota limitu wynosi- 3.850 zł (tj. 2,5% kwoty 154.000 zł),

Wysokość limitu można zwiększyć o 770 zł (0,5 % kwoty 154.000 zł) jeżeli dokonując remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, ponosimy wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest poniesienie od początku 2000 r. podlegających odliczeniu wydatków w kwocie co najmniej 462 zł (0,3% kwoty 154.000 zł).

Warto pamiętać, że limit ulgi dotyczy obojga małżonków łącznie.

Dokumenty

Wysokość odliczenia ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej (istnieje więc szczególny obowiązek dokumentowania) a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2018 Elfin Sp. z o.o.